Privacy

Tianshu gevestigd aan de Tweede Hambaken 68 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tianshu
Tweede Hambaken 68
5231 RR ‘s-Hertogenbosch.

Email: info@tianshu.nl
Internet: https://www.tianshu.nl
Telefoon: +31 73 8889798
Mobiel: +31 6 39600977

1. Uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO [wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst]. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoek en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wanneer ik uw een kruidenformule voorschrijf vraag ik nadrukkelijk aan u of ik uw huidige westerse medicatie mag vermelden bij de betreffende apotheek waar ik deze kruiden voor u bestel.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Dat wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens van uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht [beroepsgeheim].

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
• Om ander zorgverleners te informeren bijvoorbeeld in een overleg, of als de therapie is afgerond, of bij verwijzing. Dit gebeurt altijd na uw toestemming.
• Voor gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen met daarop de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekeraar.

Mocht ik om welke andere reden dan ook gebruik willen maken van uw gegevens zal ik daar altijd uitdrukkelijk uw
toestemming voor vragen.

2. Privacy op de factuur.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens vermeld die de zorgverzekeraar van mij vraagt, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Deze gegevens ziet uw terug op de factuur:
• Naam, adres, postcode, woonplaats.
• Uw geboortedatum.
• Behandelingsdatum.
• De behandeling die gegevens is b.v acupunctuur, tuina.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken.

Tianshu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of om dat u deze aan ons versterkt. Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
• Voor en achternaam.
• Adres, postcode en woonplaats.
• Geboortedatum.
• Telefoonnummer vast en mobiel.
• E-mailadres.
• Bij het invullen van het contactformulier op de site: het IP-adres en de internetbrowser.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Tianshu verwerkt de volgende bijzondere gegevens en/of gevoelige gegevens van u.
• Klachten en ziekten waarom u bij Tianshu een afspraak maakt.
• De medicatie die u gebruikt.
• Ziekten die in de familie voorkomen en eventueel verband kunnen houden met de klacht.
• Hoeveel kinderen u heeft gebaard als vrouw.

Tianshu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
• Het afhandelen van de betaling.
• U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en /of afspraken.
• Om uw vragen te kunnen beantwoorden die u per mail of per whatsapp aan mijn stelt.

Tianshu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
• Bijzondere gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Tianshu maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van de cliëntendossiers. Het computer programma voor de verwerking van de boekhouding is Twinfield van Wolter Kluwer deze wordt alleen gebruikt door de medewerker van Tianshu, en de boekhouder. Voor het e-mail verkeer, contactformulier, verzenden van de digitale
factuur wordt google mail gebruikt.

6. Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Tianshu bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.
• Er geldt een verplichte bewaar termijn van de medische dossiers 15 Jaar.
• Financiële administratie heeft een bewaar termijn van 7 jaar.

7. Delen van persoonlijke gegevens met derden.

Tianshu verkoopt nooit uw gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om er voor te zorgen dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens is. Tianshu blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

8. Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Tianshu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Tianshu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Uw kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tianshu.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto de MRZ [machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitkaart aan de achterzijde] paspoortnummer en burgerservicenummer [BSN] zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tianshu wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Tianshu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via: info@tianshu.nl

Licentie Zhong: 211255010221

Zorgverlenersnummer: 290.6901
Licentie RBNG: 509021R
AGB code: 90027956
AGB code praktijk: 90(0)06901
BIG registratie: 49010762630(niet praktiserend)

Susan van ‘t Hof
Tweede Hambaken 68
5231 RR ’s-Hertogenbosch
Tel: 073- 8889 798 mobiel 06 39600977
www.tianshu.nl
info@tianshu.nl
K.v.k.-nummer: 17239340 0000